Natal Group

izicucu zokuqala emhlabeni omusha

Natal group map

Izicucu zokuqala ezilandelanayo ezabekeka ngaphezu koqwembe olusha kwaba i-Natal Group yesikhathi se-Cambrian kuya kwi-Ordovician izigidi ezingamakhulu amane namashumi ayisishiya galolunye yeminyaka edlule.

Izimo ezigcinekile kulama-sandstone zikhomba ukuthi izicucu zathuthwa futhi zabekwa imifula eyomisa ezindaweni eziphakeme nenyakatho ngasempumalanga. Maduze neziqalo, enyakatho neKZN, izigodi ezijulile zagcwaliswa izimbokodo ezazinohlonze. Ezansi neningizimu izicucu zicoyisakele zincane, zakha amawa e-sandstone aqinile.

Natal Group sandstone, Kranskloof

Lokhu kuvela kubonakale njengengaphezu kwetafula (kuqondile phezulu) ezindaweni ezifana ne-Valley of a Thousand Hills, Oribi Gorge eduze ne-Port Shepstone.

Contact Natal Metamorphic and Natal group
Contact between the Natal Metamorphic Province granite and the Natal group sandstone, Mgeni River, Valley of the Thousand Hills
Oribi Gorge
Natal Group sandstone, Oribi Gorge

Source: https://en.wikipedia.org/wiki/Oribi_Gorge#/media/File:Oribi_gorge.jpg

Sandstone (sedimentary)

Rivers

Typically pinkish-coloured, these sandstones are medium-grained (sand grains are visible to the naked eye) and may be seen as table-top mountains with cliffs having very clear layers known as bedding. The sand was deposited in a river environment and ripple marks may be seen in large rock outcrops.